zakres działalności

Świadczy usługi dla firm handlowych i usługowych w zakresie:

 •     obsługi rachunkowo – księgowej,
 •     obsługi kadrowo – płacowej,
 •     obsługi obrotu wewnątrzunijnego i zagranicznego,
 •     doradztwa finansowo-księgowego,
 •     sporządzania dokumentacji rozliczeniowej,
 •     sporządzania dokumentacji finansowej,
 •     opracowywanie dokumentacji spółki

Obsługa rachunkowo – księgowa obejmuje:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont,
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • nadzór finansowo-księgowy,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • Obsługa kadrowo – płacowa uwzględniająca wewnętrzną specyfikę przepisów płacowych firm obejmuje:
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • sporządzanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę oraz sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie listy płac,
 • prowadzenie kartotek pracowniczych,
 • pełna obsługa w zakresie rozliczeń z ZUS (zgłaszanie firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, sporządzanie raportów imiennych dla pracowników),
 • elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS
 • obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło i inne)
 • Obsługa obrotu wewnątrzunijnego i zagranicznego obejmuje:
 • prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnego nabycia towarów i usług,
 • prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnej dostawy towarów i usług,
 • przygotowywanie sprawozdań z obrotu wewnątrzunijnego dla potrzeb Urzędów Skarbowych i Celnych,
 • rozliczanie nabycia i sprzedaży towarów z i do krajów spoza Unii Europejskiej (SAD)

Doradztwo finansowo-księgowe obejmuje:

 • doradztwo dla osób prawnych i fizycznych w ramach istniejącej działalności
 • pomoc w wypełnianiu dokumentów rejestracyjnych spółek prawa handlowego (spółki z o.o.),
  cywilnego (spółki cywilne, jawne i komandytowe) i działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie zleceniodawców we wszystkich kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS, GUS i KRS

Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej obejmuje:

 • deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT, AKC,
 • deklaracje INTRASTAT, informacje podsumowujące obrót wewnątrzunijny,
 • bilans zamknięcia roku obrachunkowego, rachunek wyników, sprawozdanie
  z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową,
 • roczne zeznanie podatkowe CIT-8,
 • deklaracje podatkowe dla pracowników, zleceniobiorców i innych: PIT-4,
 • PIT-8A, PIT-8B, PIT-11, PIT-40 itp.
 • sprawozdania statystyczne wymagane przez GUS,
 • deklaracje rozliczeniowe z ZUS
 • Sporządzanie dokumentacji finansowej obejmuje:
 • analizy finansowe,
 • wnioski kredytowe dla banków i firm leasingowych
 • wnioski do pozyskiwania środków z Funduszów Unii Europejskiej, PHARE.